TOURNAI – faubourg Saint-Martin – briqueteries Oscar Dapsens


TOURNAI, faubourg Saint-Martin - briqueteries Oscar Dapsens - Phono-Photo Tournai

TOURNAI, faubourg Saint-Martin – briqueteries Oscar Dapsens – Phono-Photo Tournai